Vedtægter for Skovlunde Lokalråd

§ 1. Formål

Stk.1. Skovlunde Lokalråds formål er at fremme støtte og hjælpe med udvikling af det  sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde. Det skal ske i et samarbejde med borgerne og  med Kommunalbestyrelse og forvaltninger samt

 • Skovlunde Lokalkontor
 • Skoler
 • Skovlunde Bibliotek
 • Institutioner
 • Kirken
 • Forretninger
 • Erhvervsdrivende
 • Bolig- og grundejerforeninger
 • Øvrige foreninger.

Dette skal sikre en god udnyttelse af lokalområdets ressourcer, der er til rådighed.

§ 2.  Valg til Skovlunde Lokalråd

Stk. 1. Valget foregår hvert 4. år i  l. kvartal året efter kommunevalget.  Valget annonceres i lokalpressen mindst 1 måned før valgdatoen. Forud for valget afholdes åbent Lokalrådsmøde, hvor lokalrådets hidtidige og fremtidige arbejde debatteres. På valgaftenen informeres om lokalrådets arbejde og selve valghandlingen, og der foreslås og opstilles kandidater. Der vælges 9 medlemmer til lokalrådet og fra 2 til 6 suppleanter.

Stk. 2. Såfremt der opstilles kandidater fra følgende bopælsområder:

 • Nord for S-banelinien
 • Syd for Ballerup Boulevard
 • Vest for Torvevej mellem S-banen og Ballerup Boulevard
 • Øst for Torvevej mellem S-banen og Ballerup Boulevard

skal den person fra hvert bopælsområde med flest stemmer indgå i Skovlunde Lokalråd. De øvrige lokalrådsmedlemmer indtræder efter hvem, der har fået flest  stemmer, uanset bopælsområde. Suppleanter indtræder i den rækkefølge, som stemmeflertallet viser efter valget af de 9 lokalrådsmedlemmer, uanset bopælsområde.

Stk. 3.  Alle over 18 år med bopæl i Skovlunde kan stemme og er valgbare.

Stk. 4. På valgsaftenen stemmes ved skriftlig afstemning på op til 9 af de på mødet opstillede kandidater. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde. Kandidater kan lade sig opstille ved skriftlig fuldmagt, hvis de er forhindret i at møde frem.

Stk. 5. Når et lokalrådsmedlem flytter fra Skovlunde, udtræder vedkommende samtidig af Skovlunde Lokalråd og en suppleant indtræder i stedet.

§ 3. Konstituering

Stk. 1. Det lokalrådsmedlem, der får flest stemmer ved lokalrådsvalget, indkalder til det første møde i lokalrådet, som afholdes senest 1 måned efter valget. På dette møde konstituerer lokalrådet sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer, som udgør lokalrådets forretningsudvalg. Valg til disse poster sker blandt lokalrådets medlemmer og gælder for 2 år. Lokalrådet vælger 2 revisorer for 2 år.

Stk. 2. Lokalrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4. Lokalrådsmøder

Stk. 1. Lokalrådsmøder er åbne møder med mulighed for taleret for tilhørerne. Møderne ledes normalt af formanden.

Stk. 2. Lokalrådsmøder afholdes efter forudgående aftale ifølge forretningsordenen, eller når mindst 3 af de valgte medlemmer finder det fornødent. Lokalrådsmøder annonceres i lokalpressens kommunesider. Lokalrådets dagsorden og efterfølgende referat fremlægges på Skovlunde Bibliotek, Skovlunde Lokalkontor og Skovlunde Medborgerhus.

Stk. 3. Lokalrådet er ikke pligtig til at give endelig bindende svar før efter evt. undersøgelse og behandling af rejste emner.

Stk. 4. Lokalrådsmøder med personsager skal holdes som lukkede møder.

Stk. 5. Over lokalrådsmødernes vedtagelse samt konkrete spørgsmål og svar fra og til  tilhørende skrives referat.

Stk. 6. De valgte lokalrådsmedlemmer holder arbejdsmøder efter behov, og andre  kan efter forudgående aftale deltage.

§ 5. Udvalg og arbejdsgrupper:

Stk. 1. Skovlunde Lokalråd kan efter behov nedsætte stående eller midlertidige udvalg.

Stk. 2. Udvalgene arbejder selvstændigt efter de retningslinier, som er vedtaget af lokalrådet. Udvalgene er til enhver tid ansvarlig overfor lokalrådet.

Stk. 3. Udvalgene skal på  første møde udpege en leder eller formand samt  en sekretær. De har bl.a. ansvaret for kontakten til lokalrådet.

Stk. 4. Lokalrådet kan til enhver tid nedsætte midlertidige arbejdsgrupper til konkrete arbejdsopgaver.

Stk. 5. Udvalg og arbejdsgrupper kan kun foretage bindende samt økonomiske dispositioner indenfor de rammer, der er vedtaget i lokalrådet.

Stk. 6. Udvalg og arbejdsgrupper kan bestå af alle interesserede personer, uanset  alder og bopæl.

§ 6. Økonomi:

Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret og bogføring foregår internt.

Stk. 2. Udover årsregnskab aflægger kassereren overfor lokalrådet et foreløbigt regnskab i maj og oktober måned.

Stk. 3. Årsregnskabet tilsendes kommunalbestyrelsen i første kvartal efter godkendelse i lokalrådet.

Stk. 4. Formand eller næstformand samt kasserer tegner i forening lokalrådet.

§ 6. Vedtægtsændringer:

Ændringer af vedtægter skal besluttes på et lokalrådsmøde og derefter  godkendes i Ballerup Kommunalbestyrelse.

Vedtaget  i Skovlunde Lokalråd den 6. april 2000.
Godkendt af Kommunalbestyrelsen i Ballerup den 29. maj 2000.
Efterfølgende godkendt på arbejdsmøde i Lokalrådet den 2. august 2000.

En god by at leve i