Borgerinddragelse

Borgerinddragelse er en vigtig del i udviklingen af Skovlunde Bymidte, så vi som borgere får den bymidte i Skovlunde, som vi  gerne vil have.

Skovlunde Lokalråd har gennem mere end  15 år arbejdet med visionen om, at Skovlunde ikke kun var en yderligt liggende del af Ballerup men en by med sin egen bymidte.

I årenes løb er borgerne blevet involveret mere og mere til at sætte sit fingeraftryk på, hvordan fremtidens Skovlunde skal være.

Vision 2020 og ny kommunalplan

Ballerup 2020
Visionsprojektet Ballerup 2020 inddrog borgerne i grundlaget for kommunens planstrategi

Efter kommunalreformen i 2007 ønskede Ballerup Kommune at inddrage borgerne i den kommende kommuneplan. Som led i visionsprojektet Ballerup 2020 blev der afholdt  workshops  og foretaget meningsundersøgelser, som skabte grundlaget for en planstrategi, der efter offentlig høring blev indarbejdet i Kommuneplan 2009.

-> Læs mere om Ballerup 2020
-> Lokalrådets høringssvar til Ballerup 2020 og planstrategi
-> Lokalrådets høringssvar til Kommuneplan 2009

Vigtigt at der sker noget med Skovlunde Bymidte

Skovlunde Lokalråd var aktiv i Ballerup 2020 initiativerne og gav sit høringssvar til planstrategi og kommuneplan  for blandt andet at få visionen omkring Skovlunde Bymidte med i kommuneplanen. Som svar fik Lokalrådet i januar 2010 ved offentliggørelsen af kommuneplanen:

“Der er derfor ingen tvivl om, at der snarest muligt skal iværksættes en planlægningsproces om Skovlunde Bymidte, som inddrager en række andre interessenter end Skovlunde Centret – bl.a. lokalrådet”

Lokalrådet indleder med workshop

For at skabe en interesse og for høre hvad borgerne mente, afholdt Skovlunde Lokalråd den 3. november 2010 et åbent lokalrådsmøde i form af workshops, hvor et af temaerne var “en velfungerende bymidte”.

Det overordnede indtryk fra workshoppen var en manglende tro på, at noget kunne lykkes, da Skovlunde Centret var en helt central del af bymidten , og da ejeren efter finanskrisen var svær at få i tale og ikke forventedes have  midler til at gøre noget, der ville ændre situationen væsentligt.

Skovlunde Centrets situation må ikke bremse udvikling

2015-02-28 15.41.18 HDR
Skovlunde Centret er i en situation, der vanskeliggør realiseringen af en ny bymidte, men det må ikke standse den overordnede planlægning

Skovlunde Lokalråd var af den opfattelse, at der skulle arbejdes videre med at forholde sig til, hvordan fremtidens Skovlunde skulle se ud, uanset hvor vanskeligt, det så ud med Skovlunde Centret. På den måde er det også være lettere for kommende investorer at forholde sig til de muligheder, der lå i centret.

Med den indstilling er der samarbejdet videre med kommunen om først at få arkitektkonkurrencen gennemført og siden bevare momentum ved at iværksætte de projekter, der kan lade sig gøre uafhængigt af centrets situation.

Der blev etableret fokusgruppe

Der er mange, der har stærk interesse  i, hvordan Skovlunde Bymidte udvikler sig: Centerejere, butiksindehavere, boligselskaber og -foreninger (Blokhaven), DSB (stationen), Postdanmark (det tidligere posthus), Statoil (tanken), kommunen (vejarealer m.v.) og borgerne repræsenteret ved Skovlunde Lokalråd.

Kommunen samlede interessenterne i en fokusgruppe, der har givet sine input og fulgt processen ved møder efter behov.

Er der grundlag for et butikscenter?

Skovlunde Centret vejviser
Detailhandelsanalyse og rundspørge viser, at der fortsat er behov for et lokalt butikscenter

Da et af formålene med en fornyet bymidte er at sikre et godt handelsliv, var det helt essentielt at få afdækket, om der i det hele taget var behov er dermed grundlag for et indkøbscenter i Skovlunde, set i lyset af de mange større centre, der er i omegnen.

Skovlunde Centret og kommunen fik derfor i samarbejde udarbejdet en detailhandelsanalyse af kompetente fagfolk. Resultatet var, er der med 13.000 indbyggere i Skovlunde var et godt grundlag for et lokalt center med dagligvare- og udvalgsforretninger.

Store såkaldte “boksforretninger” var til gengæld rigeligt dækket af de omkringliggende centre, ikke mindst når det nye “DISA” center er færdigt i Herlev.

Analysen var meget dybdegående og baseret på tilgængelig information om de nuværende og kommende centre i omegnen og på interviews af kunder i Skovlunde Centret om deres indkøbsvaner.

Skovlunde Lokalråd mente, at er også var behov for at spørge dem i Skovlunde, der ikke benyttede Skovlunde Centret så meget. Lokalrådet gennemførte derfor sit eget rundspørge til at afdække, hvorfor man valgte at handle andre stedet.

Den væsentligste årsag var ikke overraskende, at man ikke kunne få de ting, man skulle bruge, i Skovlunde Centret. Hvis man kunne få sine ting i Skovlunde Centret, foretrak de fleste at købe sine varer dér – ikke mindst, hvis det også var et rart sted at være.

-> Se resultatet af Lokalrådets undersøgelse
-> Se sammendrag af Lokalrådets undersøgelse

Tryghedsvandring

Tryghedsvandring
Tryghedsvandring afslører, hvad der ikke skaber tryghed i dag

Som udgangspunkt for at gøre bymidten til et sted, man bliver tiltrukket af og kan lide at opholde sig i, skulle det afdækkes, hvad der gør, at det i dag ikke nødvendigvis forholder sig sådan – også set i lyset af de kriminelle aktiviteter, der har været i Skovlunde.

Derfor gennemførte fokusgruppen en tryghedsvandring ledet af arkitekt Bo Grønlund og specialkonsulent Karsten Nielsen fra Det Kriminalpræventive Råd. Rapporten fra vandringen indgik i materialet til arkitektkonkurrencen.

-> Se rapport fra tryghedsvandringen her

Workshop om bymidten

Borgermøde samler idéer til bymidten
Ved borgermødet blev der indsamlet masser af idéer, som indgik i arkitektkonkurrencen

I 2013 holdt kommunen og Lokalrådet i samarbejde et borgermøde i form af workshop, hvor der blev indsamlet holdninger og idéer til den kommende bymidte. Idéerne er opsamlet i et idékatalog, der indgik i materialet til arkitektkonkurrencen.

Lokalrådet supplerede efterfølgende med de idéer, som der tidligere var opsamlet og arbejdet med i Lokalrådet.

-> Se idékataloget her
-> Se Lokalrådets supplement

Projekt “12 byer på 12 måneder”

Workshop 12 Byer
Knap 50 unge fra 8. klasserne på Rosenlundskolen og Lundebjergskolen deltog i workshops i projekt “12 byer på 12 måneder”

Et hold af Skovlundes unge deltog i projektet “12 byer på 12 måneder, hvor de gav deres syn på at bo i Skovlunde.

Også for dem danner Ballerup Boulevard skel i Skovlunde. Det sås dog også positivt for den identitetsdannelse, der var ved at tilhøre de 2 skoledistrikter i Skovlunde:

“Ballerup Boulevard er derfor ikke kun en vej. Den er en reel grænse, der skærer Skovlunde over i to, og den identitet, der er knyttet op på at høre til syd eller nord for boulevarden er meget vigtig for de unge, vi her møder i Skovlunde.”

Der fremkom mange gode ønsker og idéer i arbejdet, og nogle af dem er allerede realiserede i den nye indgang til Skovlunde Bypark.

-> Læs mere om projekt “12 byer på 12 måneder”
->
Læs mere om resultaterne fra Skovlunde

Borgermøde og høring om indsnævring af Ballerup Boulevard 

Kataloget med borgernes idéer og ønsker blev brugt som en del af grundlaget for en arkitektkonkurrence, som blev afholdt i 2014.

Som en del af forslaget til udformning af en ny bymidte indgik der forslag til at indsnævre Ballerup Boulevard for at samle bymidten bedre. Centerområdet er privat ejendom, og udviklingen heraf afhænger af ejernes interesse, mens vejene er kommunens ejendom.

Kommunen ønskede at gå forrest i udviklingen af bymidten og præsenterede idéerne til en indsnævring af Boulevarden ved et borgermøde den 9. april 2015. Her blev der debatteret ivrigt mellem tilhængerne, der ønskede at prioritere en sammenhængende bymidte, og modstanderne der ønskede at prioritere trafikken.

Kommunen tog resultatet af debatten med hjem og fremkom med forlag til en lokalplan for Boulevarden, der blev sendt i høring frem til 29. marts 2016.

Forslaget blev vedtaget, og ændringen af Boulevarden forventes gennemført i løbet af 2017.

-> Læs mere om arkitektkonkurrencen
-> Læs mere om borgermødet
-> Læs mere om høringen

Det videre forløb

Skovlundecentret er nu solgt, og der skal laves en ny lokalplan for centerområdet, der skal løfte visionerne i arkitektkonkurrencen og afstemmes med de nye ejeres idéer og ønsker.

Centret er privat ejendom, og det er op til ejerne at bestemme, hvad der skal ske på ejendommen. Det skal dog være i overensstemmelse med den kommende lokalplan, og det er derfor vigtigt, at lokalplanen bliver udformet på en måde, så visionerne blive reelt bliver efterlevet.

Lokalplansforslaget forventes at blive udformet og sendt i høring i løbet af foråret 2017, så den kan vedtages hurtigt, så ejerne kan påbegynde  byggeriet i efteråret 2017.

Ved høringen kan borgerne igen give deres mening til kende. Indtil da vil Skovlunde Lokalråd samarbejde for at sikre lokalplanens udformning og være klar til høringen.

-> Læs mere om salget af Skovlunde Centret  


Skriv et svar

En god by at leve i