Nu skal der bygges i Skovlunde Bymidte

Skovlundeborgerne har længe ventet på at se fremskridt i bygningen af den nye Skovlunde Bymidte. På borgermøde den 3. september 2020 på Kasperskolen løftede Bygherrerne sløret for status og planer.

Skovlundeborgerne har i lang tid været frustrerede over, at store dele af det gamle center har været revet ned, uden at nyt byggeri er begyndt. Bygherrerne gav med mødet udtryk for, at de delte ærgrelserne, da de har store investeringer bundet i grundene.

På grund af COVID-19 var der kun plads til 80 i salen, og mødet blev derfor streamet, så alle har haft mulighed for at se med.

? Optagelse af borgermødet
? Artikel i Ballerup Bladet
? Kommunens infoside om Skovlunde Bymidte

Byggeri langs Ballerup Boulevard

1927 Estate, som står for et nyt lejlighedsbyggeri fra hjørnet af Bybuen ned langs Ballerup Boulevard, havde forventet at være færdige med byggeriet allerede på nuværende tidspunkt, Deres forslag har dog udfordret lokalplanen, hvilket har medført flere runder med omtegning, indtil byggetilladelsen kom på plads i slutningen af juni.

Nu er man klar til at gå i gang, og byggeriet påbegyndes allerede i år og forventes færdigt i slutningen af 2021. Byggeriet er tegnet af BGP arkitekter og har fået navnet”Skovlunde Byhave”. Projektet omfatter 140 lejligheder med fælles taghave som friareal.

Skovlunde Byhave – fra hjørnet af Bybuen ned langs Ballerup Boulevard

Man kan følge med i fremdriften på byggeriet og skrive sig op til yderligere information og deltagelse i survey her:

? Skovlunde Byhave

Byggeri ved hjørnet Torvevej/Boulevarden

Hjørnet syd for Blokhaven ud mod hjørnet af Torvevej/Boulevarden er endnu på skitsestadiet, og de følgende illustrationer viser der idéerne til projektet. Egentlig var projektet forventet færdigt eller i hvert fald godt i gang på uværende tidspunkt, men udfordringer med brandredningsforhold ovenpå parkeringsarealer har fået projekteringen til at trække ud, ligesom et køb af Circle K grunden været forsinkende.

Nu er købet af Circle K grunden ved at falde på plads, og det forventes, at byggeriet kan begyndes i løbet af 1. kvartal 2021 afhængigt af, hvornår der kan opnås byggetilladelse.

Byggeriet består af rækkehuse med særegen bydelsfornemmelse , omkranset af lejligheder mod Ballerup Boulevard og Torvevej.

Skitse af byggeriet mod krydset Torvevej/Ballerup Boulevard

Rækkehusene udføres med variation i 3-4 etager og forskellige typer af facadebelægning og med hævede haver ovenpå parkeringsarealerne. Området kommer på den måde til at virke bilfrit.

Visualisering af rækkehusområdet med overgangen til de hæavede haver over parkeringen.

DGNB certificeret bæredygtighed

Byggeriet gennemføres med DGNB-certificeret bæredygtighed som et væsentligt og værdifuldt element.

DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at et byggeri eller et byområde ikke blot evalueres ud fra, f.eks. hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er. Grundtanken i DGNB er, at et byggeri eller byområde kun er levedygtigt på lang sigt, hvis disse tre parametre er bæredygtige hver især.

? Introduktion til DGNB

Ønsker om dispensation fra lokalplanen

De særlige forhold omkring brand- og redningsregler har vanskeliggjort udformningen af skjulte parkeringsarealer og vejføring samt plads til en overgang til Torvet i Bystrædet, og bygningerne ved torvet i Bystrædet ønskes derfor flyttet 2,5 meter.

På grund af omkostninger til køb af Circle K grunden, er der behov for at styrke rentabiliten af byggeriet, og der ønskes derfor opført lejlighehedsbebyggelse ved krydset Torvevej/Ballerup Boulevard. Dette vil samtidigt indramme og styrke bydelsfornemmelsen i rækkehusbebyggelsen.

Disse forhold forudsætter dispensation fra Lokalplanen.

Skovlunde Lokalråd mener…

Lokalrådet mener, at der er rigtig mange gode idéer i projektet, men at det på nogle afgørende punkter strider mod nogle grundlæggende idéer i lokalplanen:

  • Barrierer mellem Nord og Syd skal nedbrydes
  • Bagsider skal gøres til forsider og byde folk ind i bymidten
  • Hjørnet Torvevej/Ballerup Boulevard skal virke integrerende i forhold til Skovlunde Bymidte Syd og Skovlunde Bypark.

I materialet til Kommunens behandling af projektskitsen fremstår byggeriet ret massivt som en barriere og ikke integrerende i forhold til omgivelserne. På den baggrund kan en ændring fra rækkehuse til lejlighedsblokke ikke støttes.

Desuden er Bystrædet ved tidligere dispensation indsnævret samtidigt med, at byggehøjden er øget. En yderligere indsnævring kan derfor ikke støttes.

Lokalrådet har indgivet indsigelse til Kommunens Teknik og Miljøudvalg (TMU) til deres behandling af sagen.

? Lokalrådets indsigelse

Bystrædet

Bystrædet bygges af JN-Group, som også har bygget “Nettobygningen”.

Ny butiksbygning på vej

Næste fase er en ny bygning fra Bybuen langs Blokhaven på østsiden af det kommende Bystræde. Bygningen bliver relativt lav med transparent underetage med butikker mod Bystrædet samt en etage med lejligheder og tagterrasse til ophold. Byggeriet igangsættes i år og forventes klar i slutningen af næste år.

Ny bygning påbegyndes i år

Udfordringer med at udleje butikker

Bjørn Skouenby fra Skovlunde Bymidte P/S gav udtryk for udfordringer med at udleje butikker til større operatører, som kan skabe tiltrækning og sammenhængskraft, og at det ikke gav økonomisk mening at bygge lejligheder oven på tomt butiksareal.

Man overvejer derfor at omdisponere til mindre butikker og konvertere de dybereliggende store butiksarealer til p-pladser. Intet er dog afgjort endnu, og det næste halve års tid vil vise, hvilke butikslejere, der kan findes, så byggeriet kan komme i gang.

Skovlunde Lokalråd mener….

Flere borgere udtrykte bekymring for, at der ikke kom butikker men kun boliger.

Butikker i kombination med boliger er kernen i den kommende bymidte som omdrejningspunkt for gadeliv og aktivitet. Uden butikker bliver Skovlunde blot et yderligt liggende boligområde i Kommunen,

Det er essensen i Lokalrådets arbejde, at Skovlunde er og bliver en god by at leve i, og Lokalrådet vil gøre alt for, at der ikke dispenseres fra lokalplanen imod et godt butiksliv.

En tanke om “Nu skal der bygges i Skovlunde Bymidte”

  1. Ideerne bag et nyt bycenter i Skovlunde var, at binde byen sammen, at skabe et åbent center med et indbydende forretningsliv kombineret med nogle nye boliger.
    Denne vision har forvaltningen og Teknik og Miljøudvalget så løbende udhulet gennem dispensationer til lokalplanen og manglende fastholdelse af det oprindelige vinderprojekt. Resultatet er derfor et projekt, der nu mere ligner et mastodont byggeri med en lukket facade end en integreret del af et samlet Skovlunde.
    Det er derfor en stor glæde at se, at Skovlunde Lokalråd nu har sat hælene i og gjort indsigelse mod nye dispensationer til lokalplanen.

Skriv et svar