Hvad skal der ske med tunnelen?

Nedlæggelse af tunnelen under Ballerup Boulevard i den kommende bymidte har længe været debatteret.

Ved de kommunalt afholdte borgermøder i december 2019 og september 2020 samt ved Lokalrådets åbne møder i maj 2019 og marts 2020 har mange lokale beboere givet udtryk for, at man ønsker at bevare tunnelen, da den føles mere sikker for svage trafikanter end passage i over Boulevarden.

Kommunen har hidtil forklaret, at der ikke var taget beslutning om tunnelen, men ved borgermødet den 03.09.2020 blev det klart, at Kommunen og bygherren for det kommende Bystræde har forskellige opfattelser af dette.

Skovlunde Lokalråd mener….

Skovlunde Lokalråd har vurderet indvendingerne og støtter ønskerne om, at den nuværende tunnel bevares som supplement til fodgængerforbindelsen over Boulevarden.

Den færdigbyggede Bymidte med flere hundrede boligenheder vil medføre, at mange personer dagligt skal passere Boulevarden på vejen til skole, til kulturhus/bibliotek, til indkøb ligesom mange fra plejecentrene i både nord og syd også vil passere Boulevarden.

Mange af disse personer er børn og ældre, og det bør nøje ennemtænkes, hvordan det kommer til at fungere sikkerheds-, tilgængeligheds- og tryghedsmæssigt.

Dette skal ses i lyset af:

 • En af grundidéerne med udformningen af den nordlige bymidte var, at niveauforskellen fra Boulevarden til terræn i Nord blev udnyttet til overdækket parkeringsareal, hvorved Bystrædet kom samme i niveau med Boulevarden. På det netop afholdte borgermøde antydede illustrationer dog, at Bystrædet bliver bevaret på samme niveau som nu, så man skal op ad trapper til overgangen på Boulevarden.
 • Sammenhæng med den kommende udformning af Skovlunde Bymidte Syd forudsætter at Superbrugsen nedrives, og at de væsentlige niveauforskelle mellem Boulevarden og det nuværende Center Syd for bearbejdes, så der opnås god adgang til Boulevardens niveau.
 • Der er endnu ingen afklaring om Superbrugsens eventuelle flytning og ingen vedtagne planer for Skovlunde Bymidte Syd, hvorfor man må arbejde ud fra den præmis, at forudsætningerne for overgangen måske aldrig kommer på plads.
 • Planerne for Bystrædet og pladsen ved Ballerup Boulevard forventes snart etableret, hvorved anvendelse af tunnelen endeligt forhindres, hvis der ikke gribes ind nu, hvorved der slet ikke er fornuftig passage af Boulevarden.

Lokalrådet har derfor sendt brev til Kommunen med ønske om at bevare tunellen og argumenter for dette. Samtidigt bedes om klar besked om i hvilken grad, der er allerede taget beslutning.

? Lokalrådets brev til Kommunen

Baggrundshistorie for overgang og tunnel

I debatten refereres der ofte til forhistorien, som hermed ridses op i det følgende, så man kan sætte sig ind i de tanker, der ligger til grund for beslutning om tunnelen.

Borgerworkshops og tryghedsvandring

Idéerne til den nye bymidte tager sin begyndelse ved en række borgermøder i 2013. Her blev Ballerup Boulevard udpeget som en væsentlig barriere for en sammenhængende bymidte.

Der blev med deltagelse af en række eksperter gennemført en tryghedvandring for at udpege steder i området, der skabte utryghed og derfor skulle ændres i den kommende bymidte. Tunnelen under Boulevarden blev udpeget som utryg med følgende bemærkning:

 • Tunnel til center nord: Snæver, mørk, dårlig overvågning og dårlig sigtbarhed

? Rapprt fra tryghedsvandringen

Idékatalog til arkitektkonkurrence

På baggrund af workshops og tryghedsvandringen blev der udarbejdet et idékatalog som grundlag for en arkitektkonkurrence. I idékataloget indgår forbindelser i bymidten som et kerneområde:

 • Visuelle og fysiske forbindelser både internt i bymidten og mellem bymidten og de omkringliggende funktioner og destinationer skal styrkes, så der skabes mulighed for at bevæge sig effektivt, trygt og ubesværet i og igennem byen med plads til både hverdagsfunktioner og nye aktiviteter i byrummet.
 • Særligt forbindelserne mellem Center Nord og Center Syd og mellem Center Nord og Stationen skal styrkes.
 • En styrket fysisk forbindelse mellem Skovlunde nord og syd skal også være med til at skabe sammenhæng mellem de sociale skel der findes på tværs nordlige og sydlige del af Skovlunde Bymidte.
 • Udformningen af forbindelser og stisystemer skal sikre, at fodgængere og cyklister kan færdes samtidigt, uden at være til gene for hinanden.
 • Tunneller og stisystemer skal indgå som en integreret del af byrumsforløbet og bearbejdes med samme omhu som øvrige byrum.
 • Trapper, ramper og øvrige terrænovergange skal være inviterende, overskuelige og trygge med en høj grad af tilgængelighed og skal udformes som en integreret del af byrummet omkring dem.

? Idékatalog

Vandkunstens vinderprojekt

Projektet fra Vandkunsten, som vandt arkitektkonkurrencen, anbefaler en overgang på Ballerup Boulevard som et væsentligt integrerende element i bymidten:

 • Ved at indskrænke vejarealerne, skabe nye overgange og stramme gadeforløbene op med bebyggelse, spændes byen på tværs af boulevarden og de store veje, og trækker dermed livet ud i gaderummet fremfor på bagsiderne.
 • Pladsen der skabes i overgangen mellem Boulevarden og Bystrædet er velegnet som ny busholdeplads. Det er her bylivet møder den kollektive trafik der her selvfølgelig får højeste prioritet. På samme måde krydser gang- og cykelstier ved busholdepladserne hvilket giver optimale forhold for omstigning. De seperate kørefelter for busser sikrer ekstra god fremkommelighed og er en vigtig del af arbejdet mod et mere bæredygtigt transportsystem.
 • Ved at nivellere området og skabe opgraderede overgange over Ballerup Boulevard og Bybuen i terræn, opnås en blanding af trafikarter, generelt er dette mere tryghedsskabende og bylivsfremmende og med til at fjerne de mere utrygge signaler i uderummene.

Vandkunstens forslag forholder sig ikke til, om tunnelen skal bevares og supplere overgangen, eller om den skal nedlægges.

Der er i alle forslagene stor fokus på overgangen
og forholdet til Ballerup Boulevard. Forslagene
er delt i to grupper. Forslag 5/22702, 4/00123 og
2/97891 arbejder alle med nye eller forbedrede
underføringer og forslag 3/63636 og 1/24153 med
krydsning af Ballerup Boulevard i vejniveau. Alle
forslag tydeliggør nødvendigheden af en generel
hastighedsnedsættelse på de omkringliggende
trafikårer, som en væsentlig nøgle til en succesfuld sammenknytning i området.

? Vandkunstens vinderprojekt

Alle de indkomne forslag havde stor fokus på overgangen og forholdet til Ballerup Boulevard. 2 af forslagene, herunder vinderforslaget, arbejdede med en overgang i terræn, mens 3 af forslagene arbejdede med forbedret underføring. Forslagene og vurderingen kan ses i dommerbetænkningen.

? Dommerbetænkning

Lokalplaner

Bymidten omfattes af 3 lokalplaner:

Af lokalplanen for Skovlunde Bymidte Nord fremgår:

 • Som en integreret del af den ombyggede Ballerup Boulevard og fremtidens Skovlunde Bymidte, gives der mulighed for at etablere en lysreguleret fodgængerovergang i niveau med vejen, således at det nye Bystræde i fremtiden kommer til at forbinde den nordlige og sydlige del af bymidten.

Lokalplanen forholder sig ikke til tunnelen og pålægger således ikke bygherre til at forholde sig til tunellen, kun overgangen.

Tilsvarende forholder lokalplanen for Ballerup Boulevard sig udelukkende til overgangen men ikke tunnelen ud over følgende:

 • Da tunnelen under boulevarden i dette scenarie stadig vil være i brug, kan det være hensigtsmæssigt, at fodgængerovergangen først etableres i næste etape, hvor resten af vinderprojektet – herunder bystrædet – er realiseret

Konklusion

Der er formelt ikke truffet beslutning om, at tunnelen skal nedlægges. Omvendt pålægger lokalplanen ikke bygherre at indtænke tunellen i udformningen af projektet.

Bygherre har ikke detaljeret projekteret Bystrædet, da dette afhænger af, hvilke butikker det skal rumme, men der er overordnet disponeret som søgt dispensation for.

Lokalrådet vurderer, at en indarbejdelse af tunnelen ikke påvirker bygningers placering, men naturligvis udformningen af torvet ud til Ballerup Boulevard, hvilket bør kunne gøres elegant.

Det er Lokalrådets håb, at Kommunen og bygherre sammen kan finde en løsning.

Skriv et svar