Nytårsbrev fra Skovlunde Lokalråd

Tidligere har Skovlunde Lokalråd hvert år i januar afholdt en nytårskur, hvor lokale borgere, politikere og andre med interesse for Skovlunde kunne mødes under uformelle former for at høre lidt om hvad, der sker i Skovlunde. I to år har corona spændt ben for dette arrangement. Og i år har vi besluttet ikke at afholde nytårskuren. Vi vil gerne se, om det er muligt at samle borgere med interesse for livet i Skovlunde til andre typer arrangementer. Lokalrådet vil derfor i dette nyhedsbrev fortælle om afholdte aktiviteter fra 2022 og planlagte aktiviteter for 2023.

Skovlunde Lokalråds formål er at fremme støtte og hjælpe med udvikling af det sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde. Det skal ske i et samarbejde med borgerne og med Kommunalbestyrelse og forvaltninger samt lokale interessenter.

Efter at det i næsten 2 år har været umuligt at holde aktiviteter med fysisk kontakt, har det i år atter været muligt at holde fysiske møder i Lokalrådet og afholde arrangementer til gavn og glæde for alle borgere i Skovlunde.

Ballerup Kommune

Vi har i 2022 haft faste møder med repræsentanter for kommunen. Og derudover har der været ad-hoc møder om aktuelle emner. Med kommunen har vi bl.a. drøftet:

 1. Diverse om Skovlunde Bymidte
 2. Planer for udvikling af Skovlunde Syd
 3. Bevarelse/nedlæggelse af tunnelen under Ballerup Boulevard
 4. Trafikforhold – sikkerhed, hastighed og fremkommelighed
 5. Vedligeheldelsesopgaver i byparken
 6. Mulig fjernvarmeforsyning i Skovlunde
 7. Parkeringsforhold i Skovlunde Bymidte
 8. Brug af Skovlunde Bypark

Møderne fortsætter i 2023.

Parkering i Skovlunde Bymidte

Som det vil have fremgået af debatten på blandt andet Facebook har der været store udfordringer med parkering i Skovlunde Bymidte.

Der er flere årsager til problemerne. Den primære årsag er nok, at der indtil videre kun er ganske få parkeringspladser tilgængelige til de nye beboere, som er flyttet ind i Bymidten. Samtidig skal der også gerne være P-pladser til Netto og de øvrige butikker.

Når Bymidten står fuldt færdigt om et par år vil der her være etableret omkring 500 P-pladser til beboere og butikker, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanen. Vi må så håbe, at det vil være tilstrækkeligt.

I Skovlunde Syd har P-pladsen været så belastet af beboer parkering fra de nye lejligheder, at man har været nødt til at indføre tidsbegrænset parkering.

Nordøst for Skovlunde Station er en pendler parkeringsplads. Når byggeriet af den nye børneinstitution her går i gang og når institutionen åbner i 2024 må man forvente yderligere pres på denne plads.

Alt i alt – mange udfordringer for folk med bil omkring Skovlunde Bymidte. Lokalrådet forsøger i dialog med kommunen at optimere forholdene.

Stationspladsen

Ballerup Kommune vil i 2023 opstarte renovering af Bybuen. Samtidig skal der gennemføres en forskønnelse af pladsen ved Skovlunde Station. Målet er at stationspladsen skal bindes sammen med det kommende Stræde i Bymidten. Man har lovet at lytte til de lokale borgere omkring ønsker for pladsens indretning og anvendelse. Vi håber at man på et borgermøde inviterer alle lokale til at komme med ønsker til hvad pladsen skal kunne. Ellers vil vi i Lokalrådet afholde idemøde herom

Tunnelen under Ballerup Boulevard

I 2021 var der stor debat om nedlæggelse eller bevaring af tunnelen under Boulevarden. Løsningen blev som bekendt, at tunnelen bevares. På sydsiden etableres ramper op til Boulevarden. På nordsiden bliver der etableret en trappe og en elevator. Bortset fra elevatoren forventes de øvrige arbejder udført i 2023, så man igen kan passere under Boulevarden.

Skovlunde Byfest

Igen i 2022 blev Byfesten afviklet i Skovlunde på P-pladsen ved Center Syd. Byfesten afvikles i et samarbejde mellem Centerforeningen og Lokalrådet.

Byfesten var igen denne gang en succes. Alligevel vil vi gerne høre fra lokale beboere om hvad vi kan gøre for især at få endnu bedre opbakning til aftenens arrangementer. Skal der andre musiknavne – ligger Byfesten på et forkert tidspunkt.

Allerede nu kan vi meddele at Byfesten i 2023 afholdes 26. august. Hermed vil vi undgå at kollidere med Herlev Festuge

Ballerup Boulevard

Ballerup Kommune har varslet, at man måske vil forlænge strækningen, hvor Boulevarden er reduceret til 2 spor. Det er vi ved at starte en dialogen med kommunen om.

Umiddelbart tænker vi, at det kan være en idé, at strækningen fra Harrestrupvej til Bybuen uden problemer for trafikafviklingen kan ændres fra 4 spor til 2 spor uden nævneværdige problemer for trafikafviklingen, hvis der etableres de nødvendige svingbaner. Det vejareal, som frigøres, kan anvendes til parkering af biler med CVR-numre, så presset på de øvrige p-pladser i byen aflastes. Samtidigt bør beplantningen på den allerede indsnævrede del af Boulevarden forlænges. til detnye stykke, så det fremstår sammenhængende og pænt.

Det vil vi også gerne i dialog med borgerne i Skovlunde om.

Skovlunde Bypark

På et møde om udlodning af Borgermillionen fra Ballerup Kommune blev et par lokale projekter tilgodeset. Et projekt, som fik tilført midler, var etablering af en diskgolf bane i Byparken.

Lokalrådet har efterfølgende gjort indsigelse til kommunen mod dette, da vi mener, at projektet kun vil komme ganske få lokale beboere til gavn med risiko for at skabe mange gener for de mange, som i dag bruger byparken til andre aktiviteter.

Sankt Hans aften

Efter aflysninger to år i træk, kunne vi i 2022 igen holde Sankt Hans arrangement med stor succes i Byparken, og det kommer til at fortsætte.

I år falder datoen på en fredag, hvilket sikkert kan bringe endnu flere mennesker – specielt hvis vi får sol og sommer. Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen 23. juni 2023.

Borgere planter træer

I 2021 fik vi via en bevilling fra Borgere Planter Træer plantet 100 træer – æbler, blommer, kirsebær, røn og japansk kirsebær – langs Sydbuestien i Skovlunde. Alle træer overlevede den tørre sommer sidste år, og vi er nu i dialog med kommune om yderligere 40 træer, så der kan blive plantet på det sidste stykke af strækningen.

Byvandringer

Der er de seneste år kommet mange nye beboere til Skovlunde. For at tage godt mod vores tilflyttere vil vi gerne vise byen frem, og vi er derfor ved at planlægge byvandringer i Skovlunde, hvor temaer kan være spændende bygninger og den lokale kunst.

Julemanden kommer til Skovlunde

Traditionen tro kom julemanden også til Skovlunde i 2022 den 25. november. Traditionen er, at julemanden kommer med S-toget og går gennem bymidten, men det er den nye bymidte ikke helt klar til. Derfor blev arrangementet også i år ændret lidt, så der blev startet i Kulturhuset. Her var der julemusik, inden turen gik rundt til plejecentret Rosenhaven, børnehaven Ellekilde, Klub Skovlunde (“Byggeren Ellekilde”) og tilbage gennem Center Syd til Kulturhuset, som var fyldt til sidste plads med børn og deres medbragte forældre.

Vi har forventning om at julemanden også i 2023 vil efterkomme vores ønske om at komme forbi Skovlundes søde børn i november 2023.

Åbent lokalrådsmøde.

I 2022 har vi desværre ikke fået afholdt nogle åbne møder. Men vi er i gang med planlægning af åbne møder for 2023. Emner for kommende møder kunne blandt andet være:

 • Stationspladsen
 • Parkering i Skovlunde Bymidte
 • Indsnævring af Ballerup Boulevard
 • Trafikforhold i øvrigt
 • Hvad skal ske med Skovlunde Syd?

Vi hører gerne fra lokale beboere om andre emner, som kan tages op på åbne møder og emner, som man ønsker at Lokalrådet skal tages sig af.

Skovlunde Lokalråd ønsker alle et godt nytår

Skriv et svar