Referat af åbent møde

Den 10 marts 2020 holdt Skovlunde Lokalråd åbent møde i Skovlunde Kulturhus.

Lokalrådets formand Jens Minnet bød velkommen til omkring 50 fremmødte, gennemgik dagsordenen og fremhævede, at det er forventningen, at hovedparten af mødet vil vedrøre Center Syd. Han konstaterede, at antallet af fremmødte afspejlede den eskalerende Coronakrise

Dagsorden:

 1. Opfølgning på sidste møde (maj 2019)
 2. Emner, som er drøftet med kommunen
 3. Skovlunde Bymidte
 4. Skovlunde Center Syd
 5. Eventuelt

De første 3 punkter blev gennemgået af Jørgen Pedersen og punkt 4 af Jens Minnet.

Ad. 1. Opfølgning på sidste åbne lokalrådsmøde (maj 2019)

 1. Ønske fra mange borgere om at bevare tunnelen under Ballerup Boulevard er bragt til kommunen, som indtil videre ikke har nogen planer for nedlæggelse.
 2. Krydset Bybuen/Ballerup Boulevard. Kommunen ønsker ikke at foretage ændringer, som vil gøre det mere attraktivt at bruge Bybuen som smutvej fra Torvevej mod Ballerup.
 3. Sikkerhed og hastighed på Boulevarden. Kommunen har lovet at kigge på finjusteringer primært med henblik på at få hastigheden ned.
 4. Forlængelse af indsnævringen. Der er pt. ingen planer om en forlængelse mod øst.
 5. Parkering ved S-stationen. Der er nu indført tidsbegrænset parkering umiddelbart foran stationen. Samtidig er opsat skilte, som henviser til pendler-parkering nord for jernbanen.
 6. Pendlerparkering i Pige-kvarteret. Med den nye pendler plads er problemet blevet mindre i Pige-kvarteret. En borger gør opmærksom på, at problemet nu er, at biler a.h.t. servicebussen parkerer så langt ind over fortovet, at færdsel med barnevogne og rollator er generet heraf. Lokalrådet vil drøfte spørgsmålet med kommunen. Kan servicebussens rute evt. omlægges?
 7. Parkering i den nye Bymidte. Kommunen forsikrer, at kravene i lokalplanen er i overensstemmelse med overordnede regler.
 8. Gadebelysning og fodgængerpassage på Bybuen. Er nu bragt i orden – dog på midlertidig basis, da Bybuen vil blive renoveret efter Bymidtens færdiggørelse.
 9. Posthusbyggeriet. Endelig er der lys forude – indflytning er ved at starte op.
 10. Lærkelunden. Vil blive saneret/renoveret eller evt. fjernet, når Bystrædet er afsluttet. En borger gør opmærksom på manglende lys på dele af pladsen.
 11. Springvand og andre kunstværker fra det gamle center ses gerne genbrugt i den nye Bymidte. Ønsket er givet videre til bygherren. Kan ses i sammenhæng med pkt. 4.g.
 12. Bebyggelse på fodboldbanerne bag Torvevej. Kommunen forsikrer, at der ikke p.t. er nogen planer om bebygelse.
 13. Kasperskolens legeplads i Byparken. Pladsen er nu etableret og tilgængelig for alle. En borger gør opmærksom på, at legepladsen slet ikke bruges.

Ad 2. Emner, som er drøftet med kommunen

 1. Byparken – anlæg. Ønske om bedre adgang til plænen for barnevogne og kørestole. Forespørgsel om evt. anvendelse af indhegnet området mod Ellekildevej/Græsvang til f.eks. hundeluftning.
 2. Byparken – vedligehold. Kommunen udbedrer nu defekte el-installationer og defekt dør til materialecontainer.
 3. Beplantning af Sydbuearealet. I den sydlige del af Skovlunde ligger et 2 km langt grønt bælte, som i sin tid var udlagt for en kommende vejforbindelse fra Ring 4 (Ballerup S) til Slotsherrensvej. Vi har ansøgt kommunen om at der bevilges penge til en delvis beplantning af arealet med træer i overensstemmelse med kommunens grønne profil. Forslag fra salen om også at sende ansøgningen til Grønt Råd.
 4. Trafik i Viften. På baggrund af en lokal trafikgruppes forarbejde har kommunen gennemført trafiktælling i området med måling af antal biler pr. døgn samt gennemsnitshastighed. Pt. afventes et konkret oplæg fra kommunen omkring sanering af trafikforholdene.

Ad. 3. Skovlunde Bymidte

 1. Bygherren har fremsendt dispensationsansøgning omkring bl.a. bygningshøjder. Efter afholdt borgermøde i december 2019 har Kommunalbestyrelsen godkendt ansøgningen.
 2. Der blev fra salen rejst spørgsmål om planen for de kommende etaper. Under mødet var der kontakt til bygherren, som kunne meddele, at konkrete planer forventes udmeldt umiddelbart efter påske. Der forventes stadig opstart i 1. halvår 2020.
 3. Der blev fra salen rejst spørgsmål om parkering i Bymidten. Der bliver både underjordisk parkering og parkering i terræn i Bymidten.

Ad. 4. Skovlunde Center Syd
Baggrund:

Kommunen har fået henvendelse fra en konkret investor. På den baggrund ønsker kommunen, at de indledende forarbejder mod udarbejdelse af en lokalplan for udviklingen af Skovlunde Center Syd går i gang. Kommunens ønske er indtil videre, at planerne skal baseres på vinderprojektet fra 2015.

Skovlunde Lokalråd og beboerne i Skovlunde kan ikke beslutte, hvad der skal stå i lokalplanen. Men vi kan komme med input/ideer, som kommunen så forhåbentlig vil tage hensyn til.

Vinderprojektet fra konkurrencen 2015 lagde op til en sammenhængende bymidte fra stationen i nord til biblioteket og kulturhuset i syd.

Projektet skulle udføres i 3 etaper:

 • Indsnævringen af Boulevarden (er udført).
 • Ny Skovlunde Bymidte med butikker og beboelse/lejligheder (pågår)
 • Nyt Skovlunde Syd med kultur og beboelse/lejligheder

Konkurrenceprojektet lægger også op til at dele af det nuværende center nedrives – den østlige butiksfløj og dele af SuperBrugsen.

Center Syd er præget af, at der er flere ejere – både af ejendommene og P-pladsen. Derfor skal der findes løsninger, som alle ejere kan leve med.

Kommentarer/spørgsmål fra salen:

 1. Kulturstrædet – hvad er det? Der tales om Spiren og Bevægelseshuset. Vi ved ikke fra vinderprojektet, hvad man egentlig har forventet, at dette skal omfatte og om der bliver tale om kommunale faciliteter.
 2. Center Syd er på nogle områder nedslidt og trænger til renovering. Nogle butiksejere er positive overfor at flytte til Bycentret. Men usikkerheden er stor omkring lejeforhold i det nye Bycenter – herunder husleje. Butiksejerne vil gerne sikres forhold, der gør det rentabelt for dem at flytte.
 3. Flere peger på, at man gerne ser Bycentret færdigbygget før planerne for Center Syd fastlægges.
 4. Den nuværende P-plads bruges fuldt ud i forbindelse med arrangementer i kulturhuset. Herudover foregår mange arrangementer på pladsen – f.eks. byfester. Hvor skal parkering foregå og hvor skal arrangementer foregå? Kan parkering evt i et vist omfang foregå på pladsen foran Kasperskolen? Bliver der underjordisk eller overjordisk parkering til de nye boliger?
 5. Kan man forestille sig at integrere Center Syd sammen med Byparken og området omkring UCC til et samlet kulturområde.
 6. Flere fra salen gav udtryk for, at vi ikke ønsker byggeri i samme etagehøjde som i Bycentret. Der ønskes faste krav til arkitekturen, bebyggelsesplan mv.
 7. Kommunen har et generelt krav om at der i forbindelse med nybyggeri skal afsættes 2 % af anlægsudgifterne til kunst.
 8. Tunnelen ønskes bevaret som alternativ til den fremtidige niveaufrie overgang over Boulevarden.
 9. Meget afgørende for planens gennemførelse er, om SuperBrugsen bliver liggende eller flytter til Bycentret. Der blev givet udtryk for, at SuperBrugsens lokale engagement – både socialt og for det lokale idrætsliv – er af stor betydning.

Ad 5. Eventuelt

Der var ikke flere spørgsmål/kommentarer.

Jens Minnet takkede på lokalrådets vegne for gode input og lovede, at vi konstruktivt vil arbejde videre med ideerne i samarbejde med kommunen. Lokalrådet vil på hjemmesiden – www.skovlunde.dk – løbende orientere om processen

Skriv et svar